Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

KIERUNEK AKTYWIZACJA.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


„KIERUNEK AKTYWIZACJA – Wsparcie osób biernych zawodowo oraz pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez EURO-FUNDUSZ S.C. A. Klusek, P. Kanarski w Gdańsku, jest odpowiedzią na zdiagnozowane w PO WER potrzeby i problemy rynku pracy, w szczególności osób podlegających wysokiemu ryzyku wykluczenia społecznego, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, często pozostających poza układem instytucji pozwalających na nabywanie bądŸ aktualizację niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji i umiejętnoœci zawodowych , a także kompetencji społecznych.
Celem projektu jest zwiększenie szansy na zatrudnienie 50 osób do 29 roku życia z obszaru województwa pomorskiego, biernych zawodowo, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, ubogich pracujących, oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych , których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Realizowane działania umożliwią Uczestnikom projektu zdobycie nowych kompetencji i umiejętności, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, które wpłyną na zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia oraz, w przypadku osób pracujących polepszenia warunków i stabilności zatrudnienia .

W ramach projektu Uczestnicy otrzymajš kompleksowe wsparcie z wykorzystaniem aktywnych form umożliwiajšcych powrót na rynek pracy poprzez:
a) stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD), w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych;
b) wsparcie psychologiczno – doradcze;
c) warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji zawodowych;
d) pośrednictwo pracy;
e) wsparcie i opiekę mentora;
f) kursy i szkolenia prowadzšce do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, w tym: kurs językowego branżowego, szkolenia finansowo-księgowe, szkolenia w zawodach budowlanych, szkolenia indywidualne dopasowane do potrzeb Uczestnika projektu;
g) staże zawodowe.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 1 czerwca 2020 roku i potrwa do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Rekrutacja do Projektu składa się z trzech etapów:
I. Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami.
II. Ocena formalna pod względem kompletności i poprawności złożonych dokumentów.
III. Ocena merytoryczna, na którą składa się ocena gotowości Kandydata/tki do udziału w projekcie, cech społeczno – zawodowych, motywacja do nabycia/podwyższenia kwalifikacji oraz kwalifikowalność pod względem grupy docelowej projektu.
Budżet projektu: 922 683,50 zł.
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa: 876 549,32 zł.

Biuro Projektu Euro-Fundusz S.C A.Klusek, P. Kanarski
ul. Bora Komorowskiego 3a/2
80-385 Gdańsk
tel. 693 607 020
e-mail: biuro@euro-fundusz.pl
czynne od poniedziałku do pištku w godz. 7.30-15.30

  • Plakat  • DOKUMENTY PROJEKTOWE

  • Regulamin projektu

  • Formularz zgłoszeniwowy

  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie

  • Oświadczenie uczestnika projektu

  • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

  • Wniosek o zwrot kosztów opieki  • do ulubionych startuj z nami kontakt