Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

KIERUNEK PRACA.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

KIERUNEK PRACA Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo.

Projekt KIERUNEK PRACA. Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo realizowany przez EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostajšcych bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu, Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
01.04.2019 r. - 31.03.2020 r.

WARTOśĆ PROJEKTU:
Całkowita wartość projektu: 913 682,50 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w projekt: 867 998,37 zł

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez zastosowanie szerokiego zakresu wsparcia.

PLANOWANE EFEKTY
W wyniku udziału w projekcie 30 kobiet i 20 mężczyzn z grupy NEET uzyska kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, co podniesie ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie na okres min. 3 m-cy zatrudnienie uzyska min. 54% uczestników, w tym min. 39% osób z niskimi kwalifikacjami - do poziomu ISCED3)

KTO MOŻE WZIĽĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE
Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku od 15 do 29 roku życia:

- Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
- 30 kobiet i 20 mężczyzn
- Pozostających bez pracy
- Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
- W pierwszej kolejności osoby z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włącznie
- Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY OTRZYMAJĽ NASTĘPUJĽCE FORMY WSPARCIA
Wsparcie obligatoryjne (od IV 2019 do XII 2019)
a. Stworzenie IPD, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych -zajęcia z doradcą zawodowym - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
b. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
c. Indywidualne konsultacje motywacyjne z psychologiem - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
d. Warsztaty grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych dla znalezienia zatrudnienia - zajęcia z doradcą zawodowym/trenerem - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,

Wsparcie fakultatywne
e. Kurs językowy branżowy - wsparcie fakultatywne dla 10 osób, (od V 2019 do XII 2019)
f. Szkolenie zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 50 osób, (od V 2019 do XII 2019)
g. Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne 25 osób, (od VII 2019 do III 2020)

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/h),
- Stypendium stażowe (1 304,21 zł brutto/m-c),
- Zwrot kosztów dojazdu na każdym etapie wsparcia,
- Opieka nad osobami zależnymi - zwrot kosztów,
- Catering podczas warsztatów i szkoleń,
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem,
- Warsztaty z doradcą zawodowym,
- Staż zawodowy,
- Ubezpieczenie zdrowotne na okres szkolenia i stażu,
- Pokrycie kosztów badań lekarskich na potrzeby stażu,
- Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW na potrzeby stażu.

REKRUTACJA - OD 1 KWIETNIA 2019 DO 30 LISTOPADA 2019, LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC!!! – więcej informacji w aktualnościach. PROCES REKRUTACJI:
1. Proces rekrutacji będzie prowadzony przez EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski (z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym zasad zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez złożenie przez Kandydata/Kandydatkę, elektronicznie, telefonicznie lub osobiście, wymaganych podpisanych, poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, w tym:
• Formularza zgłoszeniowego - dostępny jest m.in. na stronie internetowej Lidera oraz w biurach projektu,
• Oświadczenie Kandydata - dostępny jest m.in. na stronie internetowej Lidera oraz w biurach projektu,
3. Zgłoszenia do udziału w projekcie składać można osobiœcie w biurze projektu EURO-FUNDUSZ przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2, telefonicznie pod numerem 693 607 020, drogą elektroniczną na adres: biuro@euro-fundusz.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura projektu EURO-FUNDUSZ.


OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Pani Beata Najdowska – koordynator projektu,
Tel. 693 607 020
adres e-mail: beata.najdowska@euro-fundusz.pl

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.04.2019 r. - 31.03.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 913 682,50 zł
Wkład Unii Europejskiej w projekt: 867 998,37 zł

KONTAKT:

EURO-FUNDUSZ s.c.A.Klusek, P.Kanarski
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2,
80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
biuro@euro-fundusz.pl

AKTUALNOŚCI:

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO I GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku ogłasza termin rekrutacji do pierwszej grupy projektowej, do projektu KIERUNEK PRACY. Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo. Zgłoszenia do I grupy przyjmowane będš od 01.04.2019 r. do 19.05.2019 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).
Kontakt pod nr. tel. 693-607-020
UWAGA: W dniu 16.05.219 r. zakończono rekrutację do I grupy. Dokumenty złożyło 13 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki projektu (9 kobiet i 3 mężczyzn). Do projektu zakwalifikowały się 4 kobiety i 2 mężczyzn.
Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO II GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku ogłasza termin rekrutacji do drugiej grupy projektowej, do projektu KIERUNEK PRACY. Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo. Zgłoszenia do II grupy przyjmowane będš od 24.04.2019 r. do 08.05.2019 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).
Kontakt pod nr. tel. 693-607-020
Ze względu na wolne miejsca w II grupie, Beneficjent przedłuża rekrutację, do 21.05.2019 r.
UWAGA: W dniu 21.05.219 r. zakończono rekrutację do II grupy. Dokumenty złożyło 10 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki projektu (5 kobiet i 5 mężczyzn). Do projektu zakwalifikowało się 5 kobiet i 5 mężczyzn.
Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO III GRUPY PROJEKTOWEJ Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku ogłasza termin rekrutacji do trzeciej grupy projektowej, do projektu KIERUNEK PRACY. Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo.
Zgłoszenia do III grupy przyjmowane będą od 16.07.2019 r. do 01.08.2019 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).
Kontakt pod nr. tel. 693-607-020
UWAGA: W dniu 01.08.219 r. zakończono rekrutację do III grupy. Dokumenty złożyło 8 Kandydatów na Uczestników projektu (8 mężczyzn).
Do projektu zakwalifikowało się 8 mężczyzn. Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO IV i V GRUPY PROJEKTOWEJ Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku ogłasza termin rekrutacji do czwartej i pištej grupy projektowej, do projektu KIERUNEK PRACY. Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo.
Zgłoszenia do IV i V grupy przyjmowane będą od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).
Kontakt pod nr. tel. 693-607-020
Data aktualizacji: 18.09.2019 r.

DOKUMENTY PROJEKTOWE

 • Formularz rekrutacyjny

 • Oświadczenie kandydata

 • Regulamin rekrutacji

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 • Oświadczenie uczestnika

 • Regulamin projektu

 • Regulamin projektu - obowiązuje od 23.08.2019 r.

 • Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 • Regulamin zwrotu kosztow opieki

 • ZAPYTANIA OFERTOWE

 • Zapytanie ofertowe doradca

 • Zapytanie ofertowe psycholog

 • Zapytanie ofertowe catering

 • Zapytanie ofertowe język angielski

 • Zapytanie ofertowe księgowość z elementami kadr i płac

 • Zapytanie ofertowe grafika komputerowa

 • Zapytanie ofertowe operator koparkoładowarki

 • Zapytanie ofertowe kadry i płace z elementami księgowości

 • Zapytanie ofertowe operator koparki jednonaczyniowej

 • Zapytanie ofertowe Księgowość

 • Zapytanie ofertowe Operator wózka widłowego z elementami obsługi podestów ruchomych

 • Zapytanie ofertowe Księgowość z elementami kadr i płac (doc)

 • Zapytanie ofertowe Księgowość z elementami kadr i płac (pdf)

 • Zał.nr 1 Księgowość z elementami kadr i płac (doc)

 • Zał.nr 1 Księgowość z elementami kadr i płac (pdf)

 • Zał.nr 2 Księgowość z elementami kadr i płac (doc)

 • Zał.nr 2 Księgowość z elementami kadr i płac (pdf) • do ulubionych startuj z nami kontakt