Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

KURS NA AKTYWNOŚĆ.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia.

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD KWIETNIA 2018 DO GRUDNIA 2018 LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

I. Projekt skierowany jest do 90 osób w wieku od 15 do 29 roku życia:
- Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
- 50 kobiet i 40 mężczyzn
- Pozostających bez pracy
- Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
- W pierwszej kolejnoœci osoby z wykształceniem na poziomie do ISCED3 włšcznie - Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu:
Wsparcie obligatoryjne (od IV 2018 do XII 2018)
a. Stworzenie IPD, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych - zajęcia z doradcą zawodowym - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 90 osób,
b. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w zakresie nabywania kluczowych umiejętnoœci - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 90 osób,
c. Indywidualne konsultacje z psychologiem w zakresie nabywania kluczowych umiejętno?ści - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 90 osób,
d. Warsztaty grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych dla znalezienia zatrudnienia - zajęcia z doradcą zawodowym/trenerem - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 90 osób,

Wsparcie fakultatywne
e. Nabycie kompetencji cyfrowych przez uczestników potwierdzone certyfikatem ECDL Profile - wsparcie fakultatywne dla 60 osób, (od V 2018 do III 2019)
f. Szkolenie zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 90 osób, (od V 2018 do III 2019)
g. Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne 54 osób, (od VI 2018 do VI 2019)

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
Stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/h),
Stypendium stażowe (1 281,16 zł brutto/m-c),
Zwrot kosztów dojazdu na każdym etapie wsparcia,
Opieka nad osobami zależnymi - zwrot kosztów
Noclegi,
Catering podczas warsztatów i szkoleń,
Indywidualne konsultacje z doradcš zawodowym i psychologiem,
Warsztaty z doradcą zawodowym,
Staż zawodowy,
Ubezpieczenie zdrowotne na okres szkolenia i stażu,
Pokrycie kosztów badań lekarskich na potrzeby stażu,
Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW na potrzeby stażu.

PROCES REKRUTACJI:
1. Proces rekrutacji będzie prowadzony przez EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski (z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym zasad zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez złożenie w Biurze Projektu przez Kandydata/Kandydatkę wymaganych podpisanych, poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, w tym:
- Formularza zgłoszeniowego - dostępny jest m.in. na stronie internetowej Lidera oraz w biurach projektu,
- Oświadczenie Kandydata - dostępny jest m.in. na stronie internetowej Lidera oraz w biurach projektu,
3. Zgłoszenia do udziału w projekcie składać można osobiście w biurze projektu EURO-FUNDUSZ przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2, telefonicznie pod numerem 693 607 020, drogš elektroniczną na adres: biuro@euro-fundusz.pl; biuro@polkar-szkolenia.pl lub pocztš tradycyjną na adres biura projektu EURO-FUNDUSZ.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Pani Beata Najdowska – koordynator projektu,
Tel. 693 607 020
adres e-mail: beata.najdowska@euro-fundusz.pl

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018 r. - 28.06.2019 r.

Całkowita wartoœć projektu: 1 491 324,67 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 416 758,43 zł

KONTAKT:

EURO-FUNDUSZ s.c.A.Klusek, P.Kanarski
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2,
80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
biuro@euro-fundusz.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „POLKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 1, 83-330
Żukowo
Tel. (58) 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.plAKTUALNOŚCI:

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO I i II GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowy POLKAR Sp. z o.o. ogłasza termin rekrutacji do pierwszej i drugiej grupy projektowej, do projektu KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia.

Zgłoszenia do I i II grupy przyjmowane będą od 01.04.2018 r. do 10.05.2018 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

Ze względu rezygnację już zrekrutowanych kandydatów, Beneficjent przedłuża rekrutację do II i III grupy, do 22.05.2018 r.

UWAGA: Zakończono rekrutację do I i II grupy. Dokumenty złożyło 18 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki projektu (7 kobiet i 11 mężczyzn). Do projektu zakwalifikowało się 7 kobiet i 11 mężczyzn. Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO III GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowy POLKAR Sp. z o.o. ogłasza termin rekrutacji do trzeciej grupy projektowej, do projektu KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia.

Zgłoszenia do III grupy przyjmowane będą od 01.06.2018 r. do 22.06.2018 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

UWAGA: W dniu 22.06.2018 r. zakończono rekrutację do III grupy. Dokumenty złożyło 12 Kandydatów na Uczestników projektu. Do projektu zakwalifikowało się 10 mężczyzn. Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO IV GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowy POLKAR Sp. z o.o. ogłasza termin rekrutacji do czwartej grupy projektowej, do projektu KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia.

Zgłoszenia do IV grupy przyjmowane będą od 01.07.2018 r. do 27.07.2018 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

UWAGA: W dniu 27.07.218 r. zakończono rekrutację do IV grupy. Dokumenty złożyło 11 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki projektu (8 kobiet i 3 mężczyzn). Do projektu zakwalifikowało się 7 kobiet i 3 mężczyzn. Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO V i VI GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowy POLKAR Sp. z o.o. ogłasza termin rekrutacji do piątej i szóstej grupy projektowej, do projektu KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia.

Zgłoszenia do V i VI grupy przyjmowane będą od 18.07.2018 r. do 14.08.2018 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

Ze względu na wolne miejsca w VI grupie, Beneficjent przedłuża rekrutację, do 22.08.2018 r.

Data aktualizacji: 17.08.2018 r.

UWAGA: W dniu 31.10.218 r. zakończono rekrutację do V i VI grupy. Dokumenty złożyło 21 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki projektu (11 kobiet 10 mężczyzn). Do projektu zakwalifikowało się 11 kobiet 10 mężczyzn. Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO VII GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowy POLKAR Sp. z o.o. ogłasza termin rekrutacji do siódmej grupy projektowej, do projektu KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia. Zgłoszenia do VII grupy przyjmowane będą od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

UWAGA: W dniu 31.10.2108 r. zakończono rekrutację do VII grupy. Dokumenty złożyło 9 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki projektu (9 mężczyzn). Do projektu zakwalifikowało się 9 mężczyzn. Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

Data aktualizacji: 31.10.2018 r.

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO VIII GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowy POLKAR Sp. z o.o. ogłasza termin rekrutacji do ósmej grupy projektowej, do projektu KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia. Zgłoszenia do VIII grupy przyjmowane będą od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

Ze względu na wolne miejsca w VIII grupie, Beneficjent przedłuża rekrutację, do 04.12.2018 r.

UWAGA: W dniu 04.12.218 r. zakończono rekrutację do VIII grupy. Dokumenty złożyło 10 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki projektu (10 kobiet). Do projektu zakwalifikowało się 10 kobiet. Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

Data aktualizacji: 04.12.2018 r.

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO IX GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowy POLKAR Sp. z o.o. ogłasza termin rekrutacji do dziewištej grupy projektowej, do projektu KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia. Zgłoszenia do IX grupy przyjmowane będš od 01.12.2018 r. do 06.02.2019 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Ze względu na wolne miejsca w IX grupie, Beneficjent przedłuża rekrutację, do 18.02.2019 r.

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

UWAGA: W dniu 18.02.219 r. zakończono rekrutację do IX grupy. Dokumenty złożyło 14 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki projektu (13 kobiet i 1 mężczyzna). Do projektu zakwalifikowało się 12 kobiet i 1 mężczyzna. Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

Data aktualizacji:25.03.2019 r.

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO X GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowy POLKAR Sp. z o.o. ogłasza termin rekrutacji do dziesištej, już ostatniej grupy projektowej, do projektu KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia. Zgłoszenia do X grupy przyjmowane będš od 01.07.2019 r. do 17.07.2019 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

UWAGA: W dniu 17.07.219 r. zakończono rekrutację do X grupy. Dokumenty złożyło 7 Kandydatów/-ek na Uczestników/-czki projektu (7 kobiet). Do projektu zakwalifikowało się 7 kobiet. Wszystkim zakwalifikowanych gratulujemy !!!

Data aktualizacji:17.07.2019 r.

DOKUMENTY

 • Formularz rekrutacyjny (format doc)

 • Formularz rekrutacyjny (format pdf)

 • Oświadczenie kandydata (format doc)

 • Oświadczenie kandydata (format pdf)

 • Regulamin rekrutacji (format doc)

 • Regulamin rekrutacji (format pdf)

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (format doc)

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (format pdf)

 • Oświadczenie uczestnika (format doc)

 • Oświadczenie uczestnika (format pdf)

 • Regulamin projektu (format doc)

 • Regulamin projektu (format pdf)

 • Zapytanie psycholog - 17.04.2018 r.(doc)

 • Zapytanie psycholog - 17.04.2018 r.(pdf)

 • Zapytanie catering - 07.05.2018 r.

 • Zapytanie catering - 21.05.2018 r.

 • Zapytanie wykładowca-księgowość - 21.05.2018 r.

 • Zapytanie catering - 21.06.2018 r.

 • Zapytanie grafika komputerowa - 03.08.2018 r.(doc)

 • Zapytanie wykładowca-księgowość - 20.08.2018 r.

 • Zapytanie wykładowca-rachunkowość - 21.12.2018 r. (doc)

 • Zapytanie wykładowca-rachunkowość - 21.12.2018 r. (pdf)

 • Zapytanie kadry i płace z elementami księgowości - 05.02.2019 r.(doc)

 • Zapytanie kadry i płace z elementami księgowości - 05.02.2019 r.

 • Zapytanie księgowość z elementami obsługi biura - 05.02.2019 r.

 • Zapytanie księgowość z elementami obsługi biura - 05.02.2019 r.

 • Zapytanie grafika komputerowa - 22.07.2019 r. • do ulubionych startuj z nami kontakt