Euro-fundusz
Dzi¶ s± imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jeste¶my oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarz±dca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNO¦CI DO DOSKONAŁO¦CI STOP BIERNO¦CI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNO¦Ć KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i ¦rodowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za tre¶ć tego dokumentu odpowiada...
...więcej

NEET-Nowy Energiczny, Efektywny Ty.


Aktualnie realizowany jest projekt "NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty. Kompleksowa aktywizacja zawodowa-edukacyjna osób młodych". Realizowany jest w partnerstwie z Państwowymi Szkołami Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o projekcie współfinansowanym ze ¶rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

„NEET – Nowy, Energiczny, Efektywny Ty.
Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych.”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2016 – 31.05.2017r.
1. Projekt skierowany jest do 50 osób młodych – w wieku od 15 do 29 roku życia:
a. Nieuczestnicz±cych w kształceniu i szkoleniu (28 kobiet i 22 mężczyzn);
b. Pozostaj±cych bez pracy;
c. Niezarejestrowanych w PUP;
d. Zamieszkuj±cych na terenie województwa pomorskiego;
e. Posiadaj±cych wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
f. Gotowych do wzięcia udziału w projekcie.

2. Zakres projektu:
a) Organizacja wsparcia doradczo – psychologicznego – wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników – 50 osób (ł±cznie max. 2 tygodnie/grupa):
- indywidualne zajęcia w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia;
- warsztaty grupowe pozwal±jące na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu;
b) nabywanie kompetencji cyfrowych przez uczestników projektu – wsparcie fakultatywne dla 25 osób (szkolenie EDCL poz. START) (ł±cznie około 1 tydzień/grupa);
c) Szkolenia zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 20 osób (szkolenie zawodowe/kurs – prowadz±ce do nabycia kwalifikacji zawodowych (ł±cznie około 1 miesiąc/grupa);
d) Szkolenia/kursy prow±dzące do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych – wsparcie fakultatywne dla 20 osób (ł±cznie około 1 miesiąc/grupa);
e) Staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób; długość trwania stażu – około 4 miesi±ce, staże płatne, wyszukiwane przez uczestników projektu jako praktyczny sprawdzian umiejętności poruszania się po rynku pracy.

W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Opiekę mentora – opiekuna projektu przez cały okres uczestnictwa w projekcie,
- Catering/poczęstunek na warsztatach i szkoleniach,
- Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu,
- Stypendia za udział w szkoleniu,
- Stypendia za udział w stażu zawodowym,
- Pokrycie kosztu opieki nad osob± zależn±.

Projekt realizowany w partnerstwie przez EURO-FUNDUSZ s.c. oraz Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego.

NABÓR DO PROJEKTU OD CZERWCA 2016 ROKU
Szczegółowe informacje
ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3A/2, 80-385 Gdańsk,
tel. 693 60 70 20, e-mail: neet@euro-fundusz.pl
biuro czynne w godzinach 7:30 – 15:00

DOKUMENTY

 • Regulamin projektu

 • Regulamin rekrutacji

 • Plakat (wersja pdf)

 • Plakat (wersja docx)

 • Doradca

 • Psycholog

 • Sale

 • Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

 • Wzór umowy użyczenia samochodu

 • Lista zwrotu kosztów dojazdu

 • Wzór oferty

 • Księgowo¶ć z modułem kadry i płace

 • Operator koparko-ładowarek

 • do ulubionych startuj z nami kontakt