Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI.


Aktualnie realizowany jest projekt "OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo". Realizowany jest w partnerstwie z Państwowymi Szkołami Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI.
Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo.

OD MAJA 2017 DO GRUDNIA 2017 LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

I. Projekt skierowany jest do 55 osób w wieku od 15 do 29 roku życia:
- Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych (31 kobiet i 24 mężczyzn)
- Pozostających bez pracy
- Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
- Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne
- Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu: (od V 2017 do I 2018)
- Stworzenie IPD, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz poziomu kompetencji - zajęcia z doradcą zawodowym - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Indywidualne doradztwo/konsultacje z uczestnikami w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia? zajęcia z doradcą zawodowym - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Indywidualne zajęcia motywacyjne - zajęcia z psychologiem - wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych istotnych w poszukiwaniu zatrudnienia - zajęcia z trenerem - warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Warsztaty motywacyjne, pomoc w okreœleniu rozwoju zawodowego, nabycie umiejątnoœci miękkich - zajęcia z psychologiem - warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Kurs językowy - wsparcie fakultatywne dla 10 osób, (od VII 2017 do XII 2018)
- Szkolenie zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób, (od V 2017 do III 2019)
- Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób (od VI 2017 do I 2018)

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Stypendia szkoleniowe i stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu
- Noclegi
- Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW na potrzeby stażu
- Opiekę nad osobami zależnymi

PROCES REKRUTACJI:
1. Proces rekrutacji będzie prowadzony przez Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski (z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym zasad zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Rekrutacja do projektu będzie odbywała się poprzez złożenie w Biurze Projektu przez Kandydata/Kandydatkę wymaganych podpisanych, poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, w tym:
- Formularza zgłoszeniowego - dostępny jest m.in. na stronie internetowej Lidera oraz w biurach projektu,
- Oświadczenie Kandydata - dostępny jest m.in. na stronie internetowej Lidera oraz w biurach projektu,
3. Zgłoszenia do udziału w projekcie składać można osobiœcie w biurze projektu Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2, telefonicznie pod numerem 693 607 020, drogš elektronicznš na adres: biuro@euro-fundusz.pl; biuro@polkar-szkolenia.pl; szkola@psbgdansk.pl lub pocztš tradycyjnš na adres biura projektu EURO-FUNDUSZ.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Pani Beata Dudek – koordynator projektu,
Tel. 693 607 020
adres e-mail: beata.dudek@euro-fundusz.pl

AKTUALNOŚCI:

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO I GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR Sp. z o.o. oraz Państwowymi Szkołami Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku ogłasza termin rekrutacji do pierwszej grupy projektowej, do projektu "OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo".

Zgłoszenia do I grupy przyjmowane będą od 01.05.2017 r. do 23.05.2017 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

Ze względu rezygnację już zrekrutowanych kandydatów, Beneficjent przedłuża rekrutację do I grupy, do 30.05.2017 r.

UWAGA: Zakończono rekrutację do I grupy. Do projektu zakwalifikowało się 11 kobiet. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO II GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR Sp. z o.o. oraz Państwowymi Szkołami Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku ogłasza termin rekrutacji do drugiej grupy projektowej, do projektu "OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo".

Zgłoszenia do II grupy przyjmowane będą od 23.05.2017 r. do 16.06.2017 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

Ze względu na rezygnację już zrekrutowanych kandydatów, Beneficjent przedłuża rekrutację do II grupy, do 27.06.2017 r.

UWAGA: W dniu 27.06.2017 r. zakończono rekrutację do II grupy. Dokumenty złożyło 14 Kandydatów/-ek na Uczestnika/-czkę projektu. Do projektu zakwalifikowało się 10 osób (3 kobiety i 7 mężczyzn). Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO III GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR Sp. z o.o. oraz Państwowymi Szkołami Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku ogłasza termin rekrutacji do trzeciej grupy projektowej, do projektu "OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo".

Zgłoszenia do III grupy przyjmowane będą od 16.05.2017 r. do 16.06.2017 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

UWAGA: W dniu 16.06.217 r. zakończono rekrutację do III grupy. Dokumenty złożyło 14 Kandydatów na Uczestników projektu (14 mężczyzn). Do projektu zakwalifikowało się 10 mężczyzn. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO IV GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR Sp. z o.o. oraz Państwowymi Szkołami Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku ogłasza termin rekrutacji do czwartej grupy projektowej, do projektu "OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo".

Zgłoszenia do IV grupy przyjmowane będą od 01.08.2017 r. do 04.09.2017 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

Ze względu rezygnację już zrekrutowanych kandydatów, Beneficjent przedłuża rekrutację do IV grupy, do 13.09.2017 r.

UWAGA: W dniu 13.09.2017 r. zakończono rekrutację do IV grupy. Dokumenty złożyło 11 Kandydatek na Uczestniczkę projektu. Do projektu zakwalifikowało się 9 osób (9 kobiet). Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy !!!

OGŁOSZENIE REKRUTACJI DO V i VI GRUPY PROJEKTOWEJ

Firma Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski w Gdańsku wraz z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR Sp. z o.o. oraz Państwowymi Szkołami Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku ogłasza termin rekrutacji do pištej i szóstej grupy projektowej, do projektu "OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo".

Zgłoszenia do V i VI grupy przyjmowane będą od 01.09.2017 r. do 15.12.2017 r. w godzinach od 07:30-15:30 w biurze projektu w Gdańsku (ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a./2, 80-385 Gdańsk).

Kontakt pod nr. tel. 693-607-020

UWAGA: W dniu 15.12.2017 r. zakończono rekrutację do V i VI grupy. Dokumenty złożyło 21 Kandydatów/-ek na Uczestnika/-czkę projektu. Do projektu zakwalifikowało się 15 osób (8 kobiet i 7 mężczysn). Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy !!!

SZANOWNI PAŃSTWO! W DNIU 15.12.2017 R. ZAKOŃCZYLIŒMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU"OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo". WSZYSTKIM ZAKWALIFIKOWANYM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!OKRES REALIZACJI PROJEKTU 03.04.2017 r. – 30.03.2018 r.

KONTAKT:

Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2,
80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
beata.dudek@euro-fundusz.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „POLKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 1, 83-330
Żukowo
Tel. (58) 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.pl

Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego
Ul. Al. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
Tel. (58) 341 64 61
szkola@psbgdansk.pl


DOKUMENTY

  • Doradca zawodowy - 08.05.2017 r.

  • Psycholog - 15.05.2017 r.

  • Księgowość z elementami kadr i płac - 26.05.2017 r.

  • Wykładowca języka angielskiego - 12.06.2017 r.

  • Grafika komputerowa - 04.09.2017 r.  • do ulubionych startuj z nami kontakt