Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

POMOC TECHNICZNA

Program Pomoc Techniczna finansowany jest z dwóch Ÿródeł:
- Funduszu Spójnoœci, z którego na Program przeznaczone jest 700,1 mln euro.
- środków krajowych z Budżetu Państwa – 123,55 mln euro.

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagajšce wsparcia (mln EURO):

ZASOBY LUDZKIE
- Utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz poziomu zatrudnienia, gwarantujšcych skuteczne wykonywanie obowiązków zwišzanych z realizacją polityki spójności (z uwzględnieniem umożliwienia płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania: 2007-2013[1], 2014-2020 oraz perspektywą finansową po 2020 r.) [1] W tym zadania związane z rozliczaniem Funduszu Spójności 2004-2006.
- Wysoko wykwalifikowani pracownicy zaangażowani we wdrażanie polityki spójności
Kwota: 578 380 427,06

SKUTECZNY I EFEKTYWNY SYSTEM REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŒCI
- Sprawna realizacja kluczowych procesów systemu wdrażania polityki spójności
- Sprawnie działające i użyteczne systemy informatyczne wykorzystywane w procesie realizacji polityki spójności
- Skuteczny system wymiany doœwiadczeń oraz przepływu informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem partnerów
Kwota: 38 590 000

POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH
- Sprawnie działający ogólnopolski system dostępu do informacji i konsultacji dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu
- Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego i innych beneficjentów pełniących kluczową rolę w systemie Funduszy Europejskich
- Skutecznie działajšcy ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) na poziomie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie
Kwota: 185 290 000

INFORMACJA I PROMOCJA
Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców przekazu w zakresie celów i korzyœci z wdrażania polityki spójności
Kwota: 21 411 764,71do ulubionych startuj z nami kontakt