Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:
1. poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
2. interwencji w obszarach, dla których większą efektywnoœć zapewni wsparcie z poziomu krajowego:
- wsparcie ludzi młodych,
- szkolnictwo wyższe,
- innowacje społeczne, mobilnoœć i współpraca ponadnarodowa.

Osoby młode na rynku pracy
- wsparcie ludzi młodych, do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczš w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
- poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
- rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia odpowiadajšcego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakoœci studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem).

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
- zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych,
- wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej,
- rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

Wsparcie dla obszaru zdrowia
- przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych (głównie poprzez działania profilaktyczne),
- wspieranie systemu kształcenia zawodowego, przeddyplomowego i podyplomowego kadr medycznych,
- poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.do ulubionych startuj z nami kontakt